§ 1 Üldist – kehtivusala

1. Need müügitingimused on tarnelepingute, kokkulepete ja pakkumiste üheks osaks. Need müügitingimused tunnistatakse kehtivaiks hiljemalt tellimuse esitamisel või tarne vastuvõtmisel.
2. Tarbijate all mõistetakse nendes müügitingimustes füüsilisi isikud, kellega astutakse ärisuhetesse ja kes ei ole seotud tööndusliku või iseseisva kutsealase tegevusega.
Ettevõtjate all mõistetakse nendes müügitingimustes füüsilisi või juriidilisi isikuid või õigusvõimelisi isikuühinguid, kellega astutakse ärisuhetesse ja kes on seotud tööndusliku või iseseisva kutsealase tegevusega.
Kliendid on nende müügitingimuste mõttes nii tarbijad kui ka ettevõtjad.
3. Me deklareerime selgesõnaliselt, et ei tunnusta ostu- või tellimustingimusi ega muid üldisi müügitingimusi, mis kalduvad kõrvale meie müügi- ja tarnetingimustest, on nendega vastuolus või täiendavad neid; isegi kui muud tingimused on võetud teadmiseks, ei muutu need lepingu osaks, või muutuvad lepingu osaks ainult juhul, kui oleme nende kehtivust selgesõnaliselt kirjalikus vormis kinnitanud.

§ 2 Lepingu sõlmimine

1. Meie pakkumised on ostmiskohustuseta ja mittesiduvad.
2. Kaupa tellides annab klient siduvalt teada, et ta tahab tellitud kaupa osta.
Meil on õigus eeldada, et tellimuses sisalduv lepingu sõlmimise ettepanek võetakse vastu ja et leping jõuab meile tagasi kahe nädala jooksul pärast selle kättesaamist. Lepinguga nõustumist võib kinnitada kas kirjalikult või kauba kliendile kättetoimetamise kaudu.
3. Kui tarbija kasutab kauba tellimisel elektroonilisi sidevahendeid, kinnitame tema tellimuse kättesaamise kohe. Tellimuse kättesaamise kinnitus ei tähenda veel, et tellimus oleks siduvalt vastu võetud. Tellimuse kättesaamise kinnituse võib saata koos teatisega lepingu sõlmimise kohta.
4. Leping sõlmitakse tingimusel, et meie allhankijate tarned meile on kohased ja õigeaegsed. See kehtib ainult olukorras, kus kaup jääb tarnimata meist mitteolenevatel põhjustel, eriti juhul, kui oleme oma allhankijaga sõlminud ühilduva tagatistehingu. Kauba mittesaamisest informeeritakse klienti kohe, ja kui kauba eest on juba tasutud, tagastatakse ettemakse.
5. Kui tarbija kasutab kauba tellimisel elektroonilisi sidevahendeid, salvestame lepingu teksti ja saadame selle koos nende müügitingimustega vastava nõudmise puhul kliendile elektroonilisel kujul.

§ 3 Hinnad ja maksetingimused

1. Kõik hinnad kehtivad alates müügikohast ega sisalda pakendi- ja transpordikulu. Hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Uue kataloogi ilmumisega kaotavad vanad hinnad kehtivuse.
2. Välismaised maksevahendid arvestatakse eurodesse Saksa keskpanga (Deutsche Bundesbank) ametliku kursi järgi selle päeva seisuga, mil esitati arve. Seda juhul, kui arve ei olnud esitatud välismaises vääringus.
3. Meie ettevõttes isiklikult väljavalitud taimedele üldine hinnakiri ei kehti.
4. Jätame endale õiguse küsida tellimuste eest osalist ettemaksu.
5. Kui klient kasutab tellimuse esitamiseks kaugsidevahendeid, ei lisandu talle selle eest mingeid lisamakseid.
6. Klient kohustub pärast kauba kättesaamist 30 päeva jooksul alates arve esitamise kuupäevast kauba eest tasuma. Pärast selle tähtaja möödumist on tegemist maksetähtaja ületamisega.
Tarbija peab sel juhul maksma viivist 5% baasintressi määrast.
Ettevõte peab maksma viivist 8% baasintressi määrast. Jätame endale õiguse tõendada viivituse tõttu tekkinud kahju ja kehtestada ettevõttele kahju hüvitamise kõrgem määr.
7. Tarbijal on õigus hüvitisele vaid siis, kuid tema vastunõuded on esitatud vastavalt seadusele või kui me oleme need heaks kiitnud. Kinnipidamisõiguse realiseerimine on lubatud vaid asjaoludel, mis tulenevad sellest konkreetsest tarnest.
Tehingulises õiguskäibes on kohustuse täitmisest keeldumine või kinnipidamisõiguse realiseerimine ettevõtte kui meie kliendi poolt välistatud.
8. Tšekke ja veksleid võetakse vastu ainult tingimusel, et need ostetakse välja. Sellega kaasnevad kulud ja väljaminekud kannab ostja.
9. Kui meie kliendi rahaline seis halveneb oluliselt, on meil õigus oma lepingujärgse tarne täitmine seada sõltuvusse kokkulepitud tasu ettemaksu suurusest või vastavast rahalisest tagatisest.
Kui klient ei ole pärast tähtaja pikendamist oma kohustusi ikka veel täitnud, on meil õigus lepingust taganeda ja nõuda kahju hüvitamist.

§ 4 Vastutuse üleminek, kauba saatmine ja pakendamine

1. Kui ostja on ettevõtte, läheb vastutus kauba ootamatu hävinemise või selle kvaliteedi ootamatu halvenemise eest talle üle koos kauba üleandmisega. Kui kauba kättetoimetamiseks kasutatakse ekspediitor- või transpordifirmat, läheb vastutus kauba eest ostjale üle siis, kui kaup on ekspediitorile, vedajale või saatmise eest vastutavale isikule või asutusele välja antud.
2. Kui ostja on tarbija, läheb vastutus kauba ootamatu hävinemise või selle kvaliteedi ootamatu halvenemise eest ostjale üle alles siis, kui kaup on ostjale üle antud, seda ka juhul, kui tarbija kasutab ekspediitor- või transpordifirma teenuseid.
3. Kauba vastuvõtmisega viivitamine ei mõjuta kauba üleandmist.
4. Kui kaupa ostetakse juurde meie kaudu, peab müüja tagama nõuetekohase ja korraliku pakendi. Avatud veolaadungid tuleb kinni katta. Tarnepositsioonid tuleb selgesti märgistada.
5. Transpordikindlustus sõlmitakse ainult kliendi selgesõnalisel soovil ja tema kulul.
6. Ühekordse pakendi hinnaks on tema omahind. Korduvkasutatavad pakendid (nt võrkkonteinerid, taimealused) jäävad meie omandisse ja klient peab need meile omal kulul tagastama.
7. Pakkimis- ja transpordikulusid võib arvestada tagantjärele.
8. Veoautodega võib kaupa vedada ainult mööda vabalt sõidetavaid teid.

§ 5 Tarnekohustus

1. Äärmuslike ilmastikutingimuste, nagu nt põud, pakane, rahe või mõne muu ettenägematu ja mittesüülise asjaolu korral, nagu nt epideemiad, streigid, töösulud, igat liiki tööseisakud, sõjad, sõjasarnased sündmused, aga ka maksevääringu muutuste või ametlike sekkumiste korral, pikeneb tarnetähtaeg takistuse kestuse võrra. Kui nimetatud asjaoludel muutub kauba tarnimine võimatuks, vabaneme kohustusest kaupa tarnida. Neil juhtudel ei saa klient nõuda kahju hüvitamist.
2. Kindlad tarnetähtajad on meile siduvateks ainult siis, kui oleme need kirjalikult kinnitanud.
3. Osatarnetest hoidutakse selgesõnaliselt.
4. Meie varasemate tarnete eest esitatud maksetingimustest mitte kinnipidamine vabastab meid müügilepingu kohustustest. Müügilepingust taganemiseks on vajalik meie nõusolek. Kui seda ei saa anda, on meil õigus nõuda kahju hüvitamist lepingu mittetäitmise eest. Ilma tõenduskohustuseta on hüvitise suuruseks 30% arve väärtusest. Suurema hüvitise taotlemisel tuleb tekitatud kahju tõendada.

§ 6 Mõõdud ja näidised

1. Kõik mõõdud on ligikaudsed. Lubatud kõrvalekaldeks on 10% üles- või allapoole.
2. Näidised demonstreerivad vaid keskmisi omadusi. Kõik taimed ei pea välja nägema nagu näidised.

§ 7 Omandiõigus

1. Kui leping on sõlmitud tarbijaga, jätame endale õiguse pidada ennast kauba omanikuks senikaua, kuni kauba eest on täielikult tasutud.
Kui leping on sõlmitud ettevõttega, jätame endale õiguse pidada ennast kauba omanikuks senikaua, kuni kõik jooksvast ärisuhtest tulenevad nõuded, kaasa arvatud kõrvalnõuded, on täielikult tasutud. Omandiõigus jääb püsima ka juhul, kui meie üksiknõuded on haaratud jooksvasse arvesse ning saldo on välja arvutatud ning heaks kiidetud.
2. Meie omandiõigus tasumata kaubale säilib ka siis, kui ettevõte kui ostja on meie poolt tarnitud taimed kuni edasimüümiseni enda või kellegi teise krundi pinnasesse hoiule jätnud või istutanud. Maksmata taimi tuleb teistest lahus säilitada, pinnases hoida või istutada. Seejuures peavad taimed olema märgistatud, et oleks võimalik aru saada, et tegemist on meie poolt tarnitud taimedega.
Klient on kohustatud maksmata taimede eest tasuta hoolitsema. Hoolitsemise all mõistetakse eelkõige taimede õiget säilitamist, istutamist, väetamist ja kastmist.
3. Klient on kohustatud meid kohe informeerima, kui kolmas isik on kaubale vahele astunud, nt selle arestinud. Meid tuleb kohe teavitada ka juhul, kui kaupa on mistahes viisil kahjustatud või kui see on hävinenud. Koos teatamisega tuleb meile esitada võlausaldaja nimi ja aadress. Ka kauba ja kliendi enda asukoha muutusest peab klient meid kohe informeerima.
4. Kui klient rikub lepingut, eriti kui ta ei tasu kauba eest või eksib antud paragrahvi punktides 2 ja 3 toodud kohustuste vastu, on meil õigus lepingust taganeda ja nõuda kauba tagastamist.
5. Ettevõte on kohustatud kajastama oma dokumentatsioonis kaupa nõuetekohaselt. Nõuded, mis tekivad ettevõttele seoses kauba kajastamisega oma dokumentatsioonis, sealhulgas kõik kaasaskäivad õigused koos kõigi saldonõuetega, loovutame ettevõttele. Kinnitame seda kirjalikult. Pärast loovutamist on ettevõte volitatud nõuet sisse nõudma. Jätame endale õiguse nõuet ise sisse nõuda, kui ettevõte ei täida oma maksekohustusi nõuetekohaselt ja satub makseraskustesse.
6. Ettevõte tohib kaupa töödelda ja ümber töödelda või seda muuta vaid meie heakskiidul. Meie kauba segunemisel meile mittekuuluva kaubaga taotleme segatud kaubale vastavalt meie poolt tarnitud kauba väärtusele kaasomandi õigust.

§ 8 Garantii ja vastutus

1. Garantiid taime kasvamamineku eest ei anta. Kui klient nõuab selgesõnaliselt garantiid taime kasvamamineku eest, on meil õigus nõuda selle eest lisatasu. Garantii kasvamamineku eest hõlmab ühte aastat alates kauba väljasaatmise päevast ja eeldab, et klient hooldab taime antud taimeliigile kohaselt. See tähendab, et taim on istutatud õigele sügavusele, seda on väetatud ja kastetud. Vääramatu jõu tegevus, eriti põud, pakane, kahjurite rünnak jne ei kuulu garantii alla. Kasvamamineku garantii puhul ei ole tegemist garantiiga õiguslikus mõttes.
2. Sordiehtsuse eest antakse garantii vaid kliendi selgelt väljendatud nõudmisel. Viljapuude sordiehtsuse ja nõutud dokumentatsiooni garantii kestab viienda aasta lõpuni alates kauba väljasaatmise päevast. Garantii marjaistikute, rooside ja muude puittaimede eest kestab ainult teise aasta lõpuni alates kauba väljasaatmise päevast. Tarnitud taimede paljundamisel saadud uute taimede sordiehtsuse eest garantiid ei anta. Vääristamisdokumentatsiooni ja noortaimede istikute sordiehtsuse eest anname garantii ainult üheks aastaks alates tarnimise päevast.
3. Kui ostja on ettevõte, kanname kauba puuduste korral vastutust. Seejuures võime valida, kas täiendame puudulikku tarnet või asendame selle.
4. Kui ostja on tarbija, võib ta valida, kas ta soovib tarnitud kauba täiendamist järelsaadetisega või kauba asendamist. Meil on aga õigus keelduda kaupa kliendi poolt valitud viisil täiendamast, kui selleks tuleb teha ebaproportsionaalselt suuri kulutusi ja mõnel teisel viisil tarne täiendamine tarbijat tuntavalt ei kahjusta.
5. Kui tarne täiendamine ei õnnestu, võib klient enda valikul nõuda kas hinna alandamist (vähendamist) või lepingu tühistamist (lepingust taganemist). Kuid kui tegemist on vaid vähese lepinguvastasusega, eriti kui puudused on väikesed, ei ole kliendil õigust lepingust taganeda.
6. Ettevõtted peavad meid tarne ilmsetest puudustest kirjalikult teavitama 8 päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist; hilisema teatamise korral on garantiinõude menetlemine välistatud. Tähtajast kinnipidamise aluseks on teate saatmise kuupäev. Nõuete läbivaatamise eelduseks on ettevõtte esitatud kohane tõendus – see puudutab eriti kauba puudusi, puuduste kindlakstegemise aega ja pretensioonide esitamise õigeaegsust.
Tarbijad peavad meid tarne ilmsetest puudustest kirjalikult teavitama hiljemalt kahe kuu jooksul pärast seda, kui nad tegid kindlaks, et kaup ei vasta lepingutingimustele. Tähtajast kinnipidamise aluseks on päev, mil kiri meile saabus. Kui tarbija ei pea teatamisnõudest kinni, kustub garantiinõude õigus kaks kuud pärast tarne puuduse kindlakstegemist. Tõenduse kindlaks tehtud puuduse kohta peab esitama tarbija, pidades kinni teatamisnõude tähtajast. Kui tarbija ostis kauba kataloogis esitatust lähtudes ning kaup ei vastanud kirjeldustele, peab kauba mittevastavust tõendama tarbija. Kui müügiese on elav taim, peab tarbija juhul, kui taim sureb välja, saab kahjurite tõttu kannatada või haigestub muul viisil, tõendama, et need asjaolud ei olnud seotud taime mitteasjatundliku hooldamisega pärast taime üleandmist.
7. Kui klient valib pärast tarne ebaõnnestunud täiendamist õigusvea või puuduse tõttu lepingust taganemise, ei ole tal lisaks sellele õigust puudusest tulenevale kahjunõude hüvitamisele.
Kui klient valib pärast ebaõnnestunud tarne täiendamist kahju hüvitamise, jääb kaup ostjale, kui viimane sellega nõus on. Kahju hüvitamine piirdub kauba müügihinna ja puuduliku kauba väärtuse vahega. See ei kehti, kui olime lepingut teadlikult rikkunud.
8. Ettevõttele kehtiv garantiiaeg on üks aasta alates kauba üleandmisest. Tarbijale kehtiv garantiiaeg on kaks aastat alates kauba üleandmisest. See säte ei kehti, kui klient ei ole meile tarne puudusest õigeaegselt teatanud (vt selle alajaotuse p 6).
9. Ettevõte kui ostja kohustub patendiõiguse ja sordikaitseõiguse alla kuuluvaid roosisorte, aga ka neid, mille nimi on kaitstud kaubamärgiga, edasi müüma ainult koos originaaletiketiga, mis tarnitakse koos taimega. Samuti kohustub ettevõtte mitte kasutama tarnitud roositaimi või nende osi paljundamiseks ega müüma taolisi roosisorte välismaal. Kauba edasimüümise korral kohustub ettevõte kui ostja teavitama neist asjaoludest ka oma ostjaid.

§ 9 Vastutuse piiramine

1. Kergest hooletusest põhjustatud kohustuste rikkumise korral piirdub meie vastutus, olenevalt kauba liigist, etteaimatavate, tüüpiliste ja otseste keskmiste kahjudega. See kehtib ka meie seaduslike esindajate või partnerite kergest hooletusest tulenevate rikkumiste korral.
Kui ostjaks on ettevõte, ei vastuta me kergest hooletusest põhjustatud kohustuste rikkumise korral ebaoluliste lepingukohustuste täitmise eest.
2. Eelseisev vastutuse piiramine ei hõlma kliendi nõudeid, mis tulenevad tootja vastutusest. Vastutuse piiramine ei kehti, kui kliendile tekitati keha- või tervisekahjustus või põhjustati tema surm.
3. Kliendile tarnitud kauba puudustest tulenevad kahjuhüvitamise nõuded aeguvad üks aasta pärast kauba üleandmist. See ei kehti, kui raske hooletuse põhjustajaks olime meie, ega ka juhul, kui tekitasime keha- või tervisekahjustuse või põhjustasime kliendi surma.

§ 10 Tagasivõtmise- ja tagasiandmise õigus

Elektroonilisel kujul sõlmitud müügileping tagasivõtuklausliga

1. Tarbijal on õigus oma lepingu sõlmimisele suunatud tahteavaldus kahe nädala jooksul pärast kauba saamist tagasi võtta, kui tegemist on elavate taimedega. Tagasivõtmine ei pea sisaldama põhjendust, kuid peab olema müüjale esitatud tekstivormis. Samuti võib müüjale kauba tagasisaatmisel selgitusi saata. Tähtajast kinnipidamiseks piisab õigeaegsest saatmisest.
2. Tagasivõtuõiguse realiseerimiseks on tagasisaatmine tarbijale kohustuslik. Tagasivõtuõiguse realiseerimisel kannab tagasisaatmise kulud tarbija.
3. Tarbija peab hüvitama kauba väärtuse languse, mis tekkis seoses selle sihipärase kasutamisega. Tarbija tohib kaupa ettevaatlikult ja hoolikalt kontrollida. Seoses kontrollimisega tekkiv väärtuse kaotus, mis ei lase kaupa enam „uuena“ müüa, tuleb korvata tarbijal.

§ 11 Lõppsätted

1. Kehtib Saksamaa Liitvabariigi õigus. ÜRO konventsiooni sätted kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta ei kehti.
2. Kui klient on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond, asub sellest lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pädev kohus eranditult meie firma asukohas. See kehtib ka juhul, kui kliendil puudub Saksamaal pädeva kohtu asukoht või kui kliendi elukoht või alaline asukoht ei ole hagi esitamise momendil teada.
3. Kui kliendiga sõlmitud käesoleva lepingu mõned sätted, kaasa arvatud käesoleva üldiste müügitingimuste mõned sätted, on täielikult või osaliselt kehtetud või muutuvad kehtetuks, ei mõjuta see teiste sätete kehtivust. Täielikult või osaliselt kehtetuks muutunud regulatsioonid tuleb asendada regulatsiooniga, mille majanduslik tulem on võimalikult lähedane kehtivuse kaotanutega.

Pflanzenhandel (taimekaubandus) Lorenz von Ehren Gmb & Co Kg